جلسه ای با حضور  مراکز مشاوره و خدمات روانشناختی  باهدف چگونگی  اجرا طرح  اضطراب درسال آتی دربستر مهدهای کودک  ویژه کودکان 5-3 سال برگزار گردید دراین جلسه حیطه کاری هریک از مراکز وشرح وظایف آنها وچگونگی نظارت براجرای طرح تبیین گردید.دراین 3 مرکز به عنوان مجری غربالگری .درمان.نظارت باحوزه پیشگیری همکاری خواهند داشت.