طی جلسه ای با حضور سرپرست مدیریت بهزیستی شهرستان بیرجند، کارشناس مسئول حوزه اجتماعی و کارشناسان این حوزه به جهت کسب رتبه دوم ارزیابی نظام نامه نظارتی حوزه معاونت اجتماعی بهزیستی در سطح کشور از همکاران دولتی و مراکز غیر دولتی تقدیر و تشکر بعمل آمد.