طی نامه ای از فرمانداری محترم شهرستان بیرجند، از عملکرد این مدیریت در خصوص عفاف و حجاب تقدیر و تشکل به عمل آمد.