طی جشنی به مناسبت مکلف شدن فرزندان ، با حضور مدیر محترم بهزیستی شهرستان بیرجند و معونت محترم این مدیریت به فرزندان همکاران بهزیستی شهرستان بیرجند جوایزی تعلق گرفت.